Espanjanvesikoirien harrastamisesta on menneinä kuukausina ollut useaan otteeseen keskustelua vesikoirafoorumilla. Itse silloin tällöin jotain koirien kanssa harrastavana aihe kiinnostaa hyvin paljon. Espanjanvesikoira on ominaisuuksiltaan erittäin hyvä rotu kaikenlaiseen harrastamiseen ja siksi itseäni hämmästyttää, ettei koiria näy harrastuskentillä nykyistä enempää.

Aiheesta innostuneena tein pienen tilastollisiin tunnuslukuihin perustuvan selvityksen aiheesta "espanjanvesikoirien harrastaminen". Koko tarkastelu ongelmanasetteluineen ja aineistokuvauksineen löytyy täältä (20 sivua). Tärkeimmät kohdat ja erityisesti kuvioit ja käppyrät on tässä.


Kommentoikaa, mitä ajatuksia herää! Erityisesti kiperä kritiikki on tervetullutta :)

***

Tarkastelun tavoitteena on vastata erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
- Kuinka aktiivisesti ja mitä lajeja espanjanvesikoirien kanssa harrastetaan?
- Minkälaisia eroja espanjanvesikoirien harrastamisaktiivisuudessa on kasvattajittain?
- Minkälaisia eroja espanjanvesikoirien harrastusmenestyksessä on kasvattajittain?
- Kuinka hyvin espanjanvesikoirakasvattajien pennunostajille esittämät aktiivisuus- ja harrastamistoiveet toteutuvat?

Tarkastelussa on mukana 34 kasvattajan vuosina 2000–2008 syntyneet 1 482 kasvattia.

Kuvio 1. Viisi suurinta espanjanvesikoirakasvattajaa ja osuus kaikista koirista

1288102878_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Selvityksessä harrastamista mitataan koe- ja testitulosten kautta. Näyttelytoimintaa ei tässä selvityksessä lueta kuuluvaksi harrastusten joukkoon.

Kuvio 2. Harrastavien* espanjanvesikoirien osuus ja harrastetut lajit

1288102988_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Taulukko 1. Koira-aineistoa kuvailevia tunnuslukuja

1288103211_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Tulosta voidaan havainnollistaa vertaamalla osuuksia kuuden koiran pentueeseen: keskimäärin yhdellä kuudesta koirasta on tuloksia harrastuksista, lisäksi kahdella näyttelyistä ja yhdellä terveystulokset suoritettuina. Pentueen kahdella koiralla ei ole terveys-, näyttely- tai harrastustuloksia.

Kuvio 3. Terveystutkimus-, näyttely- ja harrastusaktiivisuus keskimääräisessä kuuden pennun espanjanvesikoirapentueessa

1288103293_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kuviossa 4 on esitetty espanjanvesikoirien harrastamien lajien tulosmäärien kehitys vuosina 2006–2009 suosituimmissa lajeissa. Kuviossa 4 tulosmäärien kehitys on indek-soitu niin, että tarkastelun perusvuotena on vuosi 2006.

Kuvio 4. Espanjanvesikoirien tulosmäärien kehitys eri lajeissa vuosina 2006–2009

1288103676_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Espanjanvesikoirien harrastusaktiivisuutta kasvattajittain on tarkasteltu suhteuttamalla kasvattajan harrastustuloksia saavuttaneiden kasvattien määrää kyseisen kasvattajan kasvattien yhteismäärään.

Kuvio 5. Espanjanvesikoirien harrastusaktiivisuus kasvattajittain ja kasvattajan koirien osuus kaikista suomalaisten kasvattajien koirista

1288103790_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Espanjanvesikoirien harrastusmenestystä tarkasteltiin kasvattajittain menestyspisteiden avulla. Kasvattajan menestyspistemäärä perustuu kasvattien harrastustuloksiin taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 2. Menestyspisteiden laskenta

1288103858_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Kasvattajien menestymisvertailua varten muodostettiin kaksi menestysmittaria, joista ensimmäisessä kasvattajille lasketut menestyspisteet suhteutettiin kasvattajan kasvatti-en yhteismäärään ja toisessa harrastavien kasvattien määrään. Tulkinnan helpottamiseksi kasvattajien menestysmittarit indeksoitiin asteikolle 0-10 niin, että suurimman pistemäärän ts. mittarin arvon saanut sai menestyspisteikseen täydet 10 pistettä.

Kuvio 6. Menestysmittari 1: Espanjanvesikoirien harrastusmenestys kasvattajittain suhteessa kasvattien määrään

1288103998_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Menestymisvertailuun saadaan edellistä mielenkiintoisempi näkökulma menestysmitta-rilla 2, jossa suhteutetaan kasvattajan menestyspisteet harrastavien kasvattien määrään (kuvio 7). Menestysmittari 2 kuvaa, kuinka hyvin kunkin kasvattajan harrastavat kasvatit ovat menestyneet eli kuinka hyvin harrastusuran valinneet kasvatit ovat tavoitteissaan onnistuneet.

Kuvio 7. Espanjanvesikoirien menestys harrastuksissa kasvattajittain suhteessa harras-tavien kasvattien määrään

1288104066_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Yhdistämällä harrastusaktiivisuus- ja menestystarkastelun tulokset voidaan vertailla, mi-ten kasvattajien sijoitukset eri mittareilla arvioitaessa vaihtelevat (taulukko 3).

Taulukko 3. Kasvattajien sijoittuminen harrastusaktiivisuus- ja menestysrankingissa

1288104162_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Harrastusaktiivisuusvertailun (kuvio 5) tulos suuresta erosta harrastusaktiivisuudessa kasvattajien välillä on yllättävä, kun tarkastellaan espanjanvesikoirakasvattajien omalle kasvatustyölleen määrittämiä toimintaperiaatteita ja kasvatuksen tavoitteita. Lähes jo-kainen espanjanvesikoirakasvattaja mainitsee internet-sivuillaan tavoitteekseen terveiden, luonteeltaan ja rakenteeltaan rodunomaisten koirien kasvattamisen. Tämän tavoitteen täyttyminen pitäisi olla erinomainen pohja myös harrastuskoiralle. Lisäksi espanjanvesikoirien maine monipuolisena useisiin eri lajeihin sopivana aktiivisena rotuna tu-kee harrastuksiin työntävää vaikutusta yhdessä kasvattajien tavoitteiden kanssa.

Harrastusaktiivisuuden ja -menestyksen lisäksi tarkasteltiin, kuinka hyvin kasvattajien pennunostajille esittämät toiveet aktiivisista ja harrastavista kodeista ovat toteutuneet. Tarkastelussa mukana olevien espanjanvesikoirakasvattajien toiveet pennunostajille on esitetty kootusti taulukossa 4.

Taulukko 4. Kasvattajien toiveet pennunostajille ja kasvattajan harrastusaktiivisuus

1288104299_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Toiveen harrastavasta tai aktiivisesta kodista kasvateilleen on ilmaissut seitsemän kasvattajaa. 11 kasvattajalla ei ole internet-sivuja ja 10 ei ole esittänyt toiveita tuleville pennunostajille. Harrastus-/aktiivisuustoiveen esittäneistä kasvattajista harrastusaktiivisuus vaihtelee 65 prosentista 0 prosenttiin. Harrastamista ja aktiivisuutta painottavien kasvattajien onnistuminen tavoitteissaan harrastusaktiivisuudella mitattuna voi johtua monista eri syistä. Syynä aktiivisuutta painottaneen kasvattajan korkeaan harrastusaktiivisuuteen voi olla esimerkiksi onnistuminen potentiaalisten kotien löytämisessä kasvateilleen, pennunostajien rehellisyys pitää lupauksensa, kasvattajan systemaattinen tuki harrastamiselle, kasvattien sopiminen ominaisuuksiltaan hyvin harrastuskoiriksi sekä kasvattajan realistinen näkemys omien kasvattiensa harrastusominaisuuksista.

Syynä aktiivisuutta painottaneen kasvattajan alhaiseen harrastusaktiivisuuteen voivat olla esimerkiksi perheiden valintamahdollisuuden puute tai ostajien ominaisuuksiin perehtymisen vähyys, ostajien epärehellisyys, kasvattajan tuen puute, koirien huono soveltuvuus harrastuskäyttöön tai kasvattajan vääristynyt kuva omien kasvattiensa soveltuvuudesta harrastuksiin.

Tilannetta voidaan kuvata kasvattajalähtöisesti seuraavasti. Yksittäisten espanjanvesikoirien harrastusaktiivisuus lisää kasvattajien mainetta, mikä edelleen lisää kasvattajan kilpailukykyä ja haluttavuutta erityisesti harrastuskoiramarkkinoilla. Tämä puolestaan sekä lisää kyseisen kasvattajan pentujen kysyntää että edelleen vahvistaa kasvat-tajan asemaa suhteessa muihin kasvattajiin. Kysynnän lisääntymisellä ja kasvattajan päätösvallan vahvistumisella saattaa markkinoiden lainalaisuuksien mukaan olla myös vaikutusta hintoihin sekä pentuihin liitettyjen erillissopimusten määrään.

Harrastusaktiivisuudella on positiivisia vaikutuksia myös koiranomistajalähtöisesti. Koska kasvattajien asema vahvistuu kasvattien harrastusaktiivisuuden lisääntyessä, on kasvattajilla positiivisia kannusteita pyrkiä lisäämään kasvattiensa harrastusaktiivisuutta esimerkiksi pitämällä säännöllisesti yhteyttä kasvatteihinsa, kannustamalla ja tukemalla näiden kasvatus- ja koulutustyötä sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia, harrastuskursseja ja -leirejä kasvateille omistajineen. Koiranomistajalähtöisesti voi siis olla tulevaisuuden harrastustavoitteiden kannalta kannattavampaa valita harrastusaktiivinen kasvattaja, jolta saatava tuki auttaa koiran kasvatuksessa, koulutuksessa ja edelleen vaikuttaa positiivisesti harrastustavoitteiden saavuttamisessa.